I. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa

ŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA

Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Tel. 07/ 49 06 400

Fax. 07/ 49 27 001

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Matična številka: 5083982000

Davčna številka: SI36867578

Št. TRR: 0110-0603-0698-680

Internetni naslov: http://www.sc-krsko.si

Odgovorna oseba:

Direktorica: Erna Župan Pirkovič, univ. dipl. ing. 

 

Datum prve objave kataloga:

01.12.2008

Datum zadnje spremembe:

1.09.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.sc-krsko.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika v tajništvu šole

 

 

II. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

a) Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Področje dela zavoda je določeno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga je sprejela Vlada RS.

Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi opravlja naslednje dejavnosti:

-         srednje splošno izobraževanje

-         srednje strokovno izobraževanje

-         srednje poklicno izobraževanje

-         poklicno tehniško izobraževanje

-         nižje poklicno izobraževanje

-         izobraževanje odraslih

-         praktično delo dijakov in vajencev

-         dejavnost knjižnice

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot in programov za katere izobražujejo

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA KRŠKO

 

Deluje na lokaciji Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Ravnatelj: Jože Pavlovič, prof.

Tel. 07/ 49 06 402

 

Izobražuje naslednje programe:

-         elektrotehnik SSI

-         tehnik računalništva SSI

-         strojni tehnik SSI

-         elekrotehnik PTI

-         strojni tehnik  PTI

-         elektrikar SPI

-         oblikovalec kovin – orodjar SPI

-         avtoserviser SPI

-         pomočnik v tehnoloških procesih NPI

GIMNAZIJA KRŠKO

 

Deluje na lokaciji Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Ravnateljica: Erna Župan Pirkovič, univ. dipl. inž.

 

Tel. 07/ 49 06 401

 

Izobražuje program tehniške gimnazije

SREDNJA ŠOLA SEVNICA

 

Deluje na lokaciji Savska cesta 2, 8290 SEVNICA

Ravnatelj: Matjaž Prestor,  prof.

Tel. 07/ 81 60 530

 

Izobražuje za naslednje programe:

-         frizer SPI

-         mizar SPI

 

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Erna Župan Pirkovič, univ. dipl. inž. –  direktorica Šolskega centra Krško – Sevnica

 

Tel. 07/ 49 06 401

 

Fax  07/ 49 27 001

 

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

c) organigram organa


 

d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ministrstva

Zakoni

Povezave:

http://www.zakonodaja.si/

http://www.registerpredpisovslovenije.si/

http://www.uradni-list.si/

na področju šolstva:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mss.gov.si/

Sindikat za vzgojo in izobraževanje: http://www.sviz.si/

Republiški izpitni center: http://ric.si/

Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/

Center za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/

 

Opomba:

Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

Predpisu EU

Povezava http://europa.eu.int/

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

-         Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 (pdf)

 

-         Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 (pdf)

 

-         Letno poročilo za leto 2016 (pdf)

 

 

 

f) Seznam vrst uradnih postopkov

Uradni postopki, ki jih vodi organ

-         vpisni postopek novincev

-         postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja

-         postopki volitev

-         postopek izbire kandidata za zaposlitve

-         postopek napredovanja delavcev šole v plačne razrede in nazive

-         postopek izrekanja vzgojnih ukrepov

-         vpis dijakov iz drugih šol

-         obravnave dijakov v šolski svetovalni službi

-         odobritev statusa športnika, kulturnika,…

g) Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc

-         evidenca zaposlenih (pdf)

-         evidenca vpisanih dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-         matične knjige dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-         evidence izdanih dokumentov o končanem izobraževanju (ni prosto dostopna)

-         evidenca o preverjanju in ocenjevanju – redovalnica (ni prosto dostopna)

-         evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja v tujini, za nadaljevanje izobraževanja (ni prosto dostopna)

-         evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba (ni prosto dostopna)

-         evidenca o plačah (ni prosto dostopna)

-         evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja (ni prosto dostopna)

-         osebni listi dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-         evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka (ni prosto dostopna)

-         evidenca o izpitih kandidatov (ni prosto dostopna)

-         evidenca o uporabnikih storitev šolske knjižnice (ni prosto dostopna)

h) seznam drugih informativnih zbirk podatkov

Seznam zbirk

-         program KPIS

i) najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

-         publikacija šole (šolski koledar, šolska pravila, čas trajanja pouka) (pdf)

-         predmetniki (dostopni na povezavi pri programih na posameznih šolah)

-         zloženke o predstavitvi poklicev (pdf)

-         seznam govorilnih ur po telefonu (pdf)

-         seznam razrednikov

-         cenik izobraževanja odraslih za tekoče leto (pdf)

III. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Neposreden dostop:

-         osebni dostop

-         po elektronski pošti

 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na spletnem naslovu http://www.sc-krsko.si/ 

Dostop je omogočen na podlagi:

-         ustne zahteve

-         preko telefona

-         po elektronski pošti

 

Neposreden osebni dostop je prilagojen tudi za ljudi s posebnimi potrebami.

 

Prosilcu se za posredovanje informacij javnega značaja zaračunava stroške skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/2005).

IV. Seznam najpogosteje zahtevnih informacij javnega značaja

 

-         programi in poklici, ki jih izobražujemo

-         število vpisanih dijakov

-         število začetnih letnikov

-         število zaključnih letnikov

-         šolski koledar

-         razpored ur pouka

-         razredniki

-         preverjanje verodostojnosti izdanih spričeval

-         govorilne ure

-         število zaposlenih