Na šoli je skladno s sklepom vlade RS z dne 16. 8. 2023 ( 21. člen) oblikovana komisija za kakovost.

Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi.

Komisijo za kakovost imenuje svet zavoda v skladu s 23. členom Sklepa o ustanovitvi na predlog ravnatelja/direktorja. Pri tem upoštevajo določila sklepa in zakon. Sestavlja jo 11 članov in sicer:

4 strokovni delavci zavoda,

3 predstavniki delodajalcev,

2 predstavnika dijakov in

2 predstavnika staršev dijakov.

Komisija za kakovost spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s postavljeno vizijo in strategijo zavoda ter strokovnimi usmeritvami in predpisi.

 

Člani-ce komisije za kakovost

Ime in priimek člana oz. članice

Predstavnik oz. predstavnica

Jože Požun

delavcev in delavk

Klemen Zorko

delavcev in delavk

Valter Knapić

delavcev in delavk

Sabina Petek

delavcev in delavk

Damjan Božič

delodajalcev

Vladka Menoni

delodajalcev

Garsia Kosinac

delodajalcev

Mario Nanut

staršev

Toni Senica

staršev

Žan Vegelj

dijakov

Vid Petančič

dijakov

 

Komisija za kakovost opravlja naslednje naloge:

  1. ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šole,
  2. razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,
  3. načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti šole,
  4. skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela šole,
  5. sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,
  6. sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih zavodih oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni,
  7. spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi zavodi na državni in mednarodni ravni,
  8. spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,
  9. pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih šole in na državni ravni in
  10. opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Tim za kakovost (ožje jedro komisije, ki ga sestavljajo zaposleni na šoli) skrbi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na vseh področjih in za sistematično spremljanje zastavljenih ciljev . Skupaj z ravnateljem strokovno usmerja in spodbujau učitelje šole ter druge notranje in zunanje deležnike, da se aktivno vključijo. Tim za kakovost pripravlja in vodi strokovne razprave, aktivno sodeluje pri razvojnem načrtovanju, analizi stanja šole na izbranem področju ter določitvi razvojnih in letnih prednostnih ciljev, sproti spremlja doeganje načrtovanih ciljev, pripravlja in izvaja evalvacije, ob koncu leta izvede raziskavo o kakovosti in pripravi samoevalvacijsko poročilo.