V okviru obveznih izbirnih vsebin v programu mizar smo izvedli pogozdovanje in spoznali značilnosti gozdov v okolici krajevne skupnosti Svibno nad Radečami.