OCENE JESENSKEGA IZPITA IZ ZAKLJUČNEGA IZPITA SO V PRIPONKI.

 

ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA

SREDNJA ŠOLA SEVNICA

SAVSKA 2,     SEVNICA

TEL./FAX: 07 81 60 530

 

 

Št.:  ZISP/2

Datum:  24.7.2023

 

 
DIJAKOM  ZAKLJUČNEGA LETNIKA

 OBVESTILO   O    ZAKLJUČNEM   IZPITU

JESENSKI ROK - Š.L. 2022/23

 

I. JESENSKI IZPITNI R O K

 V šolskem letu 2022/23 se zaključni izpiti po programih srednjega poklicnega izobraževanja opravljajo v JESENSKEM roku 23. 8. do 31. 8. 2023 (teoretični del in praktični del). 

     

II. ZAKLJUČNI   IZPIT  JE SESTAVLJEN:

 Program: frizer, poklic frizer/frizerka

                  mizar, poklic mizar/mizarka

 

 

·        SLOVENŠČINA

 

 

pisni in ustni izpit

 

·        ZAKLJUČNO DELO

 

 

 

Storitev in zagovor

Izdelek z zagovoromo

 

 

 

 III. POTEK ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

 SLOVENŠČINA

 

A/ PISNI   DEL ZAKLJUČNEGA   IZPITA  IZ  SLOVENŠČINE:

 

 

 SREDA, 23. 8. 2023, OB 9.00

 

 

  

B/ USTNI   DEL  ZAKLJUČNEGA  IZPITA SLOVENŠČINE:

 

 

ČETRTEK, 24. 8. 2023 ob 8.30 - program mizar

 

TOREK, 29. 8. 2023,  OB 8.30 - program frizer

 

 

 

 

  1. ZAKLJUČNO DELO

  

PROGRAM

DATUM

FRIZER

 

 

 

IZVEDBA STORITEV:

       PETEK, 25. 8. 2023 - 8.00 – 12. 00

               ZAGOVOR STORITVE: 12.30

                               

NADZORNICA

v programu frizer

                                    

   BRIGITA KERENČIČ, VESNA ADŽAGA

 

Izdelek z zagovormom

PROGRAM

DATUM

MIZAR

 

 

  PETEK, 25. 8. 2023 - 9.30

 

 

  1. Časovni in poimenski razpored oz. urnik opravljanja posameznih delov  zaključnega izpita bo objavljen naknadno po pregledu prijav in pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

  

IV.  SPLOŠNA  NAVODILA

 

V  skladu s Pravilnikom o zaključnih izpitih   (Ur.l. RS št. 56/2008)   lahko  pristopi  k opravljanju  zaključnega izpita kandidat oz. kandidatka, ki predloži dokazila  o opravljenih obveznostih,  ki jih  določa  program, ki ga obiskuje.  

V skladu s 14. členom Šolskih pravil o zaključnem izpitu (z dne 24. 10. 2013) se mora kandidat-ka pisno prijaviti k zaključnemu izpitu najkasneje   30   dni  pred objavljenim rokom za opravljanje zaključnega  izpita, to je do 15 7. 2023 na obrazcu Prijava k zaključnemu izpitu (OBR. 1,39).

Najmanj 3 dni pred izpitom (to je do 21. 8. 2023) pa mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zaključnega izpita:

  • dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem letniku izobraževanja (spričevalo 3. letnika),
  • program frizer: izpolnjen obrazec projektne dokumentacije v skladu z navodili

 

V Sevnici, 24. 7. 2023

 

                                                                          Predsednik šolske komisije za zaključni izpit:

 

                                                                                       Matjaž Prestor, prof.

OCENE ZAKLJUČNEGA IZPITA V SPOMLADANSKEM ROKU SO V PRILOGI. 

SVEČANA PODELITEV SPRIČEVAL BO V PETEK, 23. 6. 2023 OB 11.00.

Ustni zagovor zaključnega izpita - SLOVENŠČINA, je v četrtek, 8. 6. 2023, z začetkom ob 8.00.

 

Razpored ustnega dela zaključnega izpita iz Slovenščine je v prilogi.

Pisni izpit se opravlja iz slovenščine. Pričetek se določi z razporedom izvajanja zaključnega izpita. Začetek izpita pomeni čas, ko kandidati začnejo reševati izpitne pole.

Pisni del izpita traja v skladu z izpitnim katalogom najmanj 90 in največ 120 minut. 

Kandidat lahko zamudi začetek pisnega izpita do 15 minut, vendar se v tem primeru predvideni čas izpita ne podaljša.

Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandidat.  Odsotnost, ki traja največ 5 minut, dovoli nadzorni učitelj, daljšo odsotnost lahko dovoli nadzorni učitelj le v izjemnih primerih. Nadzorni učitelj skrbi, da se kandidat med odsotnostjo zunaj izpitnega prostora ne pogovarja ali sporazumeva z drugimi.

Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora.

 

Kandidat lahko odda svoj izdelek tudi pred iztekom časa, določenega za izpit in zapusti prostor. Garderobo lahko vzame po izteku določenega izpitnega časa oz., ko vsi kandidati zaključijo z izpitom. Nadzorni učitelj vpiše v zapisnik čas oddaje izpitnega gradiva. Ko mine čas, določen za pisni izpit, nadzorni učitelj naroči kandidatom, da prenehajo pisati, odložijo pipomočke in pisala ter pustijo izdelke na robu mize. Nadzorni učitelj pobere izpitno gradivo, preveri, če so kandidati oddali vse razdeljeno izpitno gradivo in ali je le-to izpolnjeno po navodilih. Če ugotovi pomanjkljivosti, jih zabeleži v zapisnik. Nato dovoli kandidatom, da zapustijo izpitni prostor.

Razpored po učilnicah s kadnidati (EMŠO) je v priponki.

Razpored ustnega dela bo objavljen po pisnem delu.

 

ŽELIO VAM USPEŠNO PISANJE!

 

DIJAKOM  ZAKLJUČNEGA LETNIKA

 

OBVESTILO   O    ZAKLJUČNEM   IZPITU

SPOMLADANSKI ROK - Š.L. 2022/23

 S P O M L A D A N S K I   R O K

 

 Pogoje, način in postopek opravljana zaključnega izpita v izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10, 23/11):

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2410/, pravilnik-o-zaključnem-izpitu, ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06):

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-2410/pravilnik-o-zakljucnem-izpitu, izdaja minister za izobraževanje, šolstvo in šport. Zaključni izpit se opravlja v skladu z izobraževalnim programom Frizer, Mizar SPI in šolskimi pravili o zaključnem izpitu, ki so dostopna na spletni strani Srednje šole Sevnica: 

https://www.sc-krsko.si/attachments/article/1613/SOLSKA_PRAVILA_ZI.pdf

V šolskem letu 2022/23 se zaključni izpiti po programih srednjega poklicnega izobraževanja opravljajo v spomladanskem roku od 6. 6. do 5. 7. 2023  (teoretični del in praktični del). 

  

Priprave na zaključni izpit

TERMIN

 

SLOVENŠČINA  FRIZER

 

Ponedeljek,22. 5. 2023

4.5.6. uro

 

SLOVENŠČINA  MIZAR

 

 

Sreda,24. 5. 2023

4.5.6. uro

PRIPRAVA IZDELKA  MIZAR

Ponedeljek, 22. 5. 2023

1.2.3.4.5. ura

Torek, 23. 5. 2023

1.2.3.4. ura

Petek, 25.5. 2023

0.1.2.3.4.5.

 

Priprava na praktični del ZI- storitev z zagovorm     FRIZER

 

Petek, 26. 5. 2023

1.2.3.4.5.6. uro

 

 

    

ZAKLJUČNI   IZPIT  JE SESTAVLJEN:

 Program: frizer/frizerka, mizar/mizarka

 

       SLOVENŠČINA

 

 PISNI IZPIT IN USTNI ZAGOVOR

 

     ZAKLJUČNO DELO

 

 

 STORITEV IN ZAGOVOR

 IZDELEK IN ZAGOVOR

 

 

 POTEK ZAKLJUČNEGA IZPITA:

 

 SLOVENŠČINA

 

 PISNI   DEL ZAKLJUČNEGA   IZPITA  IZ  SLOVENŠČINE:

 

 

TOREK, 6. 6. 2023, OB 9.00

 

 

  

 USTNI   DEL  ZAKLJUČNEGA  IZPITA SLOVENŠČINE:

 

 - ČETRTEK, 8. 6. 2023,  8. 00 -  PROGRAM FRIZER

 - ČETRTEK, 8. 6. 2023, 8.00 - PROGRAM MIZAR

 

 ZAKLJUČNO DELO

 

 Izvedba storitve

  

PROGRAM

DATUM

FRIZER

IZVEDBA STORITEV:

  •   PONEDELJEK, 12. 6. 2023 – prva skupina

 

  •   PETEK, 16. 6. 2023 – druga skupina

 

                     7.00 – 13. 00

NADZORNICA

             Vesna Adžaga, Brigita Kerenčič

 

 

 

Zagovor

 

 

    FRIZER

 ZAGOVOR: po razporedu, ki bo objavljen po praktičnem delu

 

PONEDELJEK, 12. 6. 2023

 

PETEK, 16. 6. 2023

 

                   Od 13.30

 

   

 

PROGRAM

DATUM

MIZAR

 

 ZAGOVOR IZDELKA:

                 

             Torek,13. 6. 2023

                      8.30               

           

 

  

Časovni in poimenski razpored oz. urnik opravljanja posameznih delov  zaključnega izpita bo objavljen naknadno po pregledu prijav in pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

 

 SPLOŠNA  NAVODILA:

 V  skladu s Pravilnikom o zaključnih izpitih

lahko  pristopi  k opravljanju  zaključnega izpita kandidat oz. kandidatka, ki predloži dokazila  o opravljenih obveznostih,  ki jih  določa  program, ki ga obiskuje.  

V skladu s 14. členom Šolskih pravil o zaključnem izpitu se mora kandidat-ka pisno prijaviti k zaključnemu izpitu najkasneje 30 dni  pred objavljenim rokom za opravljanje zaključnega  izpita, to je do 5. 5. 2023, na obrazcu Prijava k zaključnemu izpitu (OBR. 1,39).

 

Najmanj 3 dni pred izpitom (2. 6. 2022) je potrebno predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zaključnega izpita:

  • dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem letniku izobraževanja (spričevalo 3. letnika),
  • program frizer: izpolnjen obrazec projektne dokumentacije v skladu z navodili,
  • program mizar: izpolnjeno projektno dokumentacijo izdelka.

  Vsa podrobnejša navodila bodo dijaki pridobili pri praktičnem delu frizerstva in mizarstva.

  V Sevnici, 26. 3. 2023

                                                                          Predsednik šolske komisije za zaključni izpit:

                                                                                        Matjaž Prestor, prof.

Priponke:
Prenesi to datoteko (SOLSKA_PRAVILA_ZI.pdf)SOLSKA_PRAVILA_ZI.pdf649 kB

RAZPORED ZAKLJUČNEGA IZPITA V JESENSKEM ROKU JE V PRILOGI.

Priponke:
Prenesi to datoteko (1OKRJES.pdf)1OKRJES.pdf546 kB

REZULTATI SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA SO V PRILOGI.

SVEČANA PODELITEV SPRIČEVAL BO V PETEK, 24. 6. 2022 OB 10.00 NA ŠOLSKEM AMFITEATRU - PRI ČEBELNJAKU. V PRIMERU SLABEGA VREMENA PA V UČILNICI 1.

Razpored ustnega dela zaključnega izpita iz SLOVENŠČINE je objavljen v priponki.

Podrobnejša navodila za zimski izpitni rok so v prilogi.

 

PISNI DEL SOLEVŠČINA: ČETRTEK, 3. 2. 2022, OB 9.00

USTNI DEL SLOVENŠČINA: SREDA, 9. 2. 20222, OB 12.00

 

STORITEV Z ZAGOVOROM:

 

TOREK, 15. 2. 2022, OD 8.00 - 12.00

Zagovor storitve bo opravljen isti dan, ob 12.30.