Časovni razpored ustnega zagovora iz SLOVENŠČINE, ki je v petek, 7. 6. 2024, s pričetkom ob 7:00, je v prilogi. (EMŠO)

Podrobnejša časovnica izvajanja zaključnega izpita v spomladanskem izpitnem roku 2023/24 je v priponki.

Priponke:
Prenesi to datoteko (Obvestilo_časovnica.pdf)Obvestilo_časovnica.pdf251 kB

Pogoje, način in postopek opravljanja zaključnega izpita določa Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, s spremembami in dopolnitvami), ki ga na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami) sprejme minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje. Zaključni izpit se opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, izobraževalnim programom »Frizer SPI« in Navodili za izvedbo storitve in zagovora na zaključnem izpitu v šolskem letu 2023/2024, ki jih zajema ta dokument.

PREDLOG TEM IN MENTORJEV DRUGE IZPITNE ENOTE (STORITEV IN ZAGOVOR) ZAKLJUČNEGA IZPITA 2023/2024:

 1. Šolska komisija za zaključni izpit je na svoji seji 24. 10. 2023 na podlagi izpitnega kataloga za izdelek in zagovor za izobraževalni program SPI frizer oblikovala in sprejela naslednji predlog tem oz. storitev za storitev z zagovorom za opravljanje zaključnega izpita v spomladanskem roku š. l. 2023/24:

PROGRAM FRIZER:

TEMA

KREATIVNA IZVEDBA

ZAHTEVE

Poroka

Oblikovanje celotnega videza, poročna pričeska, make up, manikira…

S projektno nalogo (obrazec pripravi šola)  načrtuje pripravo

in izvedbo storitve.

 

    

Maturantski ples

Izražanje v make upu, usklajenost s pričesko, mnogo barv in lasnih dodatkov.

80 leta

Barvit in skodran videz.

 

MENTORJI:

 • Vesna Adžaga, mojstrica frizerske stroke, učiteljica strokovnih modulov in predmetov odprtega kurikula v programu frizer
 • Sabina Petek, mojstrica frizerske stroke, učiteljica strokovnih modulov in predmetov odprtega kurikula v programu frizer
 • Maja Divjak Malavašič, prof. biol., učiteljica strokovnih modulov v programu frizer

Kandidat mora oddati poročilo o storitvah v skladu z obrazci in navodili šole, ki je jezikovno in slovnično ustrezno in pregledano, drugače mentor poročilo zavrne in kandidat ne more pristopiti k drugi izpitni enoti zaključnega izpita v roku prijave.

 

PROGRAM MIZAR:

IZDELEK

OPIS IN DIMENZIJE

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

POSTELJA

 

Postelja standardne izvedbe iz masivnega lesa ali furnirana za vzmetnico velikosti 2000×900, lahko s predalom ali brez.

 

Dimenzijsko postelja ustreza normativom in standardom ležišč. Lahko je izdelana iz lesa ali lesnih plošč, površinsko kvalitetno obdelana.

PISALNA MIZA

 

Enostavna pisalna miza z enim ali več predali in/ali stransko omarico, v furnirani izvedbi, osnovne dimenzije 1500×700×750.

Elementi mize so dimenzionirani v skladu s standardi. Predali so izdelani klasično z rogljičeno vezjo. Vodila predalov so lahko mehanska ali lesena. Stranska omarica je lahko zasnovana kot premični predalnik. Površinska obdelava mora odgovarjati namenu uporabe.

Predsobna omara

Omara je namenjena shranjevanju čevljev, lahko je kombinirana z obešalno steno, dimenzije so prilagojene namenu, vendar naj ne presežejo 1000×1800×400

Predsobna omara je lahko izdelana kot omara za čevlje, obleke ali večnamensko. Pogoj je dimenzijska uporabnost in primeren izgled. Lahko vsebuje predale ali nagibne police. Kombinirana je lahko z obešalno steno in ogledalom. Material je lahko masivni les ali furnirana iverica. Površinska obdelava mora biti v skladu z vrsto materiala.

Omara za shranjevanje

Omara je namenjena shranjevanju oblačil in drugih osebnih stvari., lahko je kombinirana z obešalno steno, dimenzije so prilagojene namenu, vendar naj ne presežejo 1000×1800×500

Material je lahko masivni les ali furnirana iverna plošča obrobljena z masivno obrobo. Površinska obdelava mora biti v skladu z vrsto materiala.

Omara za jedilnico

Omara je namenjena shranjevanju jedilnega pribora, ostalih predmetov , ki spadajo v jedilnico. Lahko je v moderni izvedbi ali pa etnološki posnetek omarice iz začetka stoletja za shranjevanje čajnega servisa itd…. Osnovne dimenzije so 1000×1000×400

Izdelan je lahko v furnirani ali masivni izvedbi. krila so lahko obogatene z intarzijo ali globinsko rezkane. Površinsko je lahko v naravni, luženi ali obarvani izvedbi. V primeru masivne izvedbe je lahko umetno staran.

 

MENTORJI:

 • Janez Čepin, univ. dipl. ing. les., učitelj strokovnih modulov in predmetov odprtega kurikula v programu mizar.
 • Boštjan Čepin, dipl. ing. les.,učitelj strokovnih modulov in predmetov odprtega kurikula v programu mizar.

 

1. OPRAVLJANJE ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti.

2. OBSEG IN ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit obsega:

 • slovenščino,
 • storitev in zagovor.

3. SLOVENŠČINA (1. izpitna enota)

Deli izpita:

 • pisni del izpita
 • ustni del izpita

Členitev pisnega dela izpita in trajanje:

 • Branje/poslušanje neumetnostnega (strokovnega/ uradovalnega) besedila (približno 400 besed) in pisno razčlenjevanje neumetnostnega besedila: 45 minut
 • Pisanje neumetnostnega (uradovalnega) besedila: 45 minut

Skupaj: 90 minut

Dovoljeni pripomočki na pisnem izpitu: nalivno pero ali kemični svinčnik.

Členitev ustnega dela izpita:

 • Zagovor pisnega dela izpita
 • Pogovor o prebranem književnem besedilu ob odlomku na izpitnem listu
 • Pogovor o prebranem književnem besedilu za domače branje

Trajanje: 20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita

Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine. To pa je dostopno tudi na spletni strani ministrstva (https://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/SPI/KZ-IK/spi_kz_slo.doc ), kjer je objavljen izpitni katalog (slovenščina) za zaključni izpit.

4. OPROSTITEV OPRAVLJANJA IZPITA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

 

Pogoji za pristop k opravljanju zaključnega izpita:

 • Kandidat/ka na praktični del zaključnega izpita obvezno pristopi urejen/a po zdravstveno higijenskih predpisih (delovna obleka in obutev). Brez delovne obleke in obutve opravljanje zaključnega izpita ni mogoče.
 • Na izpit iz storitve kandidat/ka pristopi točno ob 7.00 uri zjutraj, oz. priporočljivo je 10 min prej, zaradi priprave delovnega mesta in učiteljevih navodil.
 • S seboj obvezno prinese vso predpisano opremo in pripomočke.
 • Kandidat/ka delo opravlja na modelih: 1 moški model in najmanj 1 ženski model (lahko tudi 2 ženska modela).
 • Kandidat/ka pred prijavo in pristopom na zaključni izpit izdela in odda poročilo, v katerem predstavi načrt izvedbe vseh v navodilih navedenih storitev. Osnutek do postavljenega datuma odda mentorju, ki ga pregleda in dijaku posreduje navodila za popravke. Končno verzijo poročila kandidat/ka ob prijavi na zaključni izpit odda mentorju.
 • Do zagovora poročilo ustrezno dopolni tudi s slikovnim gradivom (slika modela pred in po opravljeni storitvi) in evalvacijo lastnega dela.
 • Izpolnjeno poročilo natisnete in zvežete.
 • Poročilo se prinese na zagovor, skupaj s PowerPointovo predstavitvijo svojega dela. PowerPointovo predstavitev imate lahko na USB ključu.

Pri izdelavi poročila je treba upoštevati navodila mentorjev, tako vsebinske narave kot tudi tehnična navodila za pisanje (oblika besedila, ustrezna velikost in vrsta pisave, natančno in pravilno navajanje virov …).

5. PRIZNAVANJE OPRAVLJENIH IZPITOV

Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal.

Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz izdelka oziroma storitve in zagovora.

Kandidatu iz prvega odstavka tega člena se prizna izdelek oziroma storitev in zagovor, če so vsebine enakovredne v obsegu najmanj 70 %.

 

6. ŠOLSKA KOMISIJA ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija za zaključni izpit, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik, trije člani in njihovi namestniki.

 

Prestor Matjaž

Predsednik

Vesna Adžaga

Članica/namestnica

Samo Jug

Član

Brigita Kerenčič

Članica/tajnica

Sabina Petek

Članica

 

 

 

ZIMSKI IZPITNI ROK 2024

Rok za prijavo na zimski rok: 5. februar 2024

Slovenščina - pisni izpit: 12. februar 2024
Slovenščina - ustni izpit: OBJAVLJEN NAKNADNO
Zagovor STORITVE/IZDELKA: OBJAVLJEN NAKNADNO


SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2024

Rok za prijavo na spomladanski rok: 31. maj 2024

Slovenščina - pisni izpit: 4. junij 2024
Slovenščina - ustni izpit: 7. junij 2024
Zagovor STORITEV-FRIZER: 10. JUNIJ 2024 (1.SKUPINA), 14. JUNIJ 2024 (2. SKUPINA)

Zagovor IZDELKA-MIZAR: 13. JUNIJ 2024

 


JESENSKI IZPITNI ROK 2024

Rok za prijavo na jesenski rok: 19. avgust 2024

Slovenščina - pisni izpit: 21. avgust 2024
Slovenščina - ustni izpit: OBJAVLJEN NAKNADNO
Zagovor STORITVE/IZDELKA: OBJAVLJEN NAKNADNO

 

OCENE JESENSKEGA IZPITA IZ ZAKLJUČNEGA IZPITA SO V PRIPONKI.

 

ŠOLSKI CENTER KRŠKO - SEVNICA

SREDNJA ŠOLA SEVNICA

SAVSKA 2,     SEVNICA

TEL./FAX: 07 81 60 530

 

 

Št.:  ZISP/2

Datum:  24.7.2023

 

 
DIJAKOM  ZAKLJUČNEGA LETNIKA

 OBVESTILO   O    ZAKLJUČNEM   IZPITU

JESENSKI ROK - Š.L. 2022/23

 

I. JESENSKI IZPITNI R O K

 V šolskem letu 2022/23 se zaključni izpiti po programih srednjega poklicnega izobraževanja opravljajo v JESENSKEM roku 23. 8. do 31. 8. 2023 (teoretični del in praktični del). 

     

II. ZAKLJUČNI   IZPIT  JE SESTAVLJEN:

 Program: frizer, poklic frizer/frizerka

                  mizar, poklic mizar/mizarka

 

 

·        SLOVENŠČINA

 

 

pisni in ustni izpit

 

·        ZAKLJUČNO DELO

 

 

 

Storitev in zagovor

Izdelek z zagovoromo

 

 

 

 III. POTEK ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

 SLOVENŠČINA

 

A/ PISNI   DEL ZAKLJUČNEGA   IZPITA  IZ  SLOVENŠČINE:

 

 

 SREDA, 23. 8. 2023, OB 9.00

 

 

  

B/ USTNI   DEL  ZAKLJUČNEGA  IZPITA SLOVENŠČINE:

 

 

ČETRTEK, 24. 8. 2023 ob 8.30 - program mizar

 

TOREK, 29. 8. 2023,  OB 8.30 - program frizer

 

 

 

 

 1. ZAKLJUČNO DELO

  

PROGRAM

DATUM

FRIZER

 

 

 

IZVEDBA STORITEV:

       PETEK, 25. 8. 2023 - 8.00 – 12. 00

               ZAGOVOR STORITVE: 12.30

                               

NADZORNICA

v programu frizer

                                    

   BRIGITA KERENČIČ, VESNA ADŽAGA

 

Izdelek z zagovormom

PROGRAM

DATUM

MIZAR

 

 

  PETEK, 25. 8. 2023 - 9.30

 

 

 1. Časovni in poimenski razpored oz. urnik opravljanja posameznih delov  zaključnega izpita bo objavljen naknadno po pregledu prijav in pogojev za opravljanje zaključnega izpita.

  

IV.  SPLOŠNA  NAVODILA

 

V  skladu s Pravilnikom o zaključnih izpitih   (Ur.l. RS št. 56/2008)   lahko  pristopi  k opravljanju  zaključnega izpita kandidat oz. kandidatka, ki predloži dokazila  o opravljenih obveznostih,  ki jih  določa  program, ki ga obiskuje.  

V skladu s 14. členom Šolskih pravil o zaključnem izpitu (z dne 24. 10. 2013) se mora kandidat-ka pisno prijaviti k zaključnemu izpitu najkasneje   30   dni  pred objavljenim rokom za opravljanje zaključnega  izpita, to je do 15 7. 2023 na obrazcu Prijava k zaključnemu izpitu (OBR. 1,39).

Najmanj 3 dni pred izpitom (to je do 21. 8. 2023) pa mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zaključnega izpita:

 • dokazilo o uspešno opravljenem zaključnem letniku izobraževanja (spričevalo 3. letnika),
 • program frizer: izpolnjen obrazec projektne dokumentacije v skladu z navodili

 

V Sevnici, 24. 7. 2023

 

                                                                          Predsednik šolske komisije za zaključni izpit:

 

                                                                                       Matjaž Prestor, prof.

OCENE ZAKLJUČNEGA IZPITA V SPOMLADANSKEM ROKU SO V PRILOGI. 

SVEČANA PODELITEV SPRIČEVAL BO V PETEK, 23. 6. 2023 OB 11.00.

Ustni zagovor zaključnega izpita - SLOVENŠČINA, je v četrtek, 8. 6. 2023, z začetkom ob 8.00.

 

Razpored ustnega dela zaključnega izpita iz Slovenščine je v prilogi.