I. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA

Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Tel. 07/ 49 06 400

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Matična številka: 5083982000

Davčna številka: SI36867578

Št. TRR: 0110-0603-0698-680

Internetni naslov: http://www.sc-krsko.si

Odgovorna oseba:

Jože Pavlovič, prof.

Datum prve objave kataloga:

01.12.2008

Datum zadnje spremembe:

1.3.2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.sc-krsko.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika v tajništvu šole

II. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

a) Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Področje dela zavoda je določeno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga je sprejela Vlada RS.

Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi opravlja naslednje dejavnosti:

·        srednje splošno izobraževanje

·        srednje strokovno izobraževanje

·        srednje poklicno izobraževanje

·        poklicno tehniško izobraževanje

·        nižje poklicno izobraževanje

·        izobraževanje odraslih

·        praktično delo dijakov in vajencev

·       dejavnost knjižnice

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot in programov za katere izobražujejo

SREDNJA ŠOLA KRŠKO

Deluje na lokaciji Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Ravnatelj: Jože Pavlovič, prof.

Tel. 07/ 49 06 401

Izobražuje naslednje programe:

·       tehniška gimnazija SI

·       elektrotehnik SSI

·       tehnik računalništva SSI

·       strojni tehnik SSI

·       elektrotehnik PTI

·       strojni tehnik  PTI

·       elektrikar SPI

·       oblikovalec kovin – orodjar SPI

·       strojni mehanik SPI (tudi v vajeniški obliki)

·       avtoserviser SPI

·       pomočnik v tehnoloških procesih NPI

SREDNJA ŠOLA SEVNICA

Deluje na lokaciji Savska cesta 2, 8290 SEVNICA

Ravnatelj: Matjaž Prestor, prof.

Tel. 07/ 81 60 530

Izobražuje za naslednje programe:

·       frizer SPI

·       mizar SPI

·       frizerski tehnik PTI 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Jože Pavlovič, prof. – direktor Šolskega centra Krško-Sevnica

 

Tel. 07/ 49 06 401

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov:

Jože Pavlovič, prof.

 

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov:

Tatjana Novak

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Varovanje osebnih podatkov

Šola za namene izobraževanja in izpopolnjevanja udeležencev izobraževanja za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela zavoda obdeluje osebne podatke udeležencev izobraževanja, skladno s področno zakonodajo in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov.

Naša politika varovanja podatkov vsebuje:

·        uporabnike natančno seznanimo, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;

·        podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli druga oseba;

·        svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, da je v njih čim manj naslovov z napakami,

·        upoštevamo pravila evropske uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EUR-Lex - 32016R0679 – SL).

 

Podatki, ki jih imamo

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu oz. ob začetku novega šolskega leta v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja na nivoju organizacijskih enot zavoda (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje in drugo) zbiramo za čas šolanja in veljajo do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

 

Kako uporabljamo zbrane podatke

Zbrane podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil, povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor zaradi izboljšanja kakovosti naših storitev.

Vaše osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so zbrani osebni podatki, šola uporablja ter hrani v skladu z določili področnih zakonov in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.

 

Hranjenje zbranih podatkov

Zbrane (vaše) podatke bomo hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z zakonskimi določili, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

 

Pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših osebnih podatkov v skladu s politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole: Šolski center Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško ali mail naslov šole: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

 

c) organigram organa

 

 

d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ministrstva

Zakoni

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Seznam dokumentov kot druga informacija javnega značaja:

·       Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica.

·       Pravilnik Šolskega centra Krško-Sevnica o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih.

·       Pravilnik o video nadzoru.

·       Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Šolskega centra Krško-Sevnica.

·       Pravilnik o računovodstvu.

·       Pravilnik o številu in hrambi žigov zavoda.

·       Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobing) ter za odpravo njegovih posledic in spremembe.

·       Poslovnik o delu Sveta zavoda.

Opomba:

Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

 

Seznam predlogov in predpisov

Seznam predlogov in predpisov s področja vzgoje in izobraževanja: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/

Temeljni, podzakonski in drugi predpisi urejajo področje vzgoje in izobraževanja.

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

·       Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/

·       Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/

·       Državni zbor: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

 

Druge povezave na državne in evropske registre:

·       EU portal: https://europa.eu/european-union/index_sl

·       Zavod RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/

·       Državni izpitni center: https://www.ric.si/

·       Zavod RS za šolstvo: https://www.zrss.si/

·       Pravo EU: https://europa.eu/european-union/law_sl

·       Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

·       Letni vsebinski načrt zavoda za posamezno leto.

·       Finančni načrt zavoda za posamezno leto.

·       Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu.

·       Poslovno/finančno poročilo zavoda za posamezno leto.

 

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja.

 

Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonskih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi

 

Postopke vodimo skladno z upravnim postopkom.

g) Seznam evidenc, ki jih zavod upravlja

 

Seznam evidenc je posebej naveden in opredeljen glede na 30. člen Splošne uredbe v dokumentu Evidence dejavnosti obdelave.

 

 

h) seznam drugih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

Seznam zbirk

·       Informatizirana zbirka podatkov Centralna evidenca udeležencev VIZ (CEUVIZ).

·       Osebni listi udeležencev izobraževanja (dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja odraslih).

·       Matične knjige.

·       Seznam dijakov po oddelkih in letnikih.

·       Seznam dijakov, ki so opravili splošno, poklicno maturo ali zaključni izpit.

i) najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

III. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Dostop preko spleta: www.sc-krsko.si

Fizičen dostop:

Informacije so fizično dostopne v prostorih tajništva zavoda v času uradnih ur vsak delovnik od 7.30 do 10.30, pri osebah, pooblaščenih za sprejem vlog.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

V zgradbi na naslovu Cesta krških žrtev 131, Krško, je omogočen dostop za vpogled za gibalno ovirane s klančinami in dvigalom.

Slabovidnim je omogočen pogled v dokumentacijo z lupo. Po možnosti pa prosilcem na njihovo zahtevo informacijo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

4. CENIK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: 16., 17., 18. člen

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

Za posredovanje informacij lahko zavod prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (DDV vključen).

IV. Seznam najpogosteje zahtevnih informacij javnega značaja

 

·       Šolski koledar.

·       Programi in poklici, za katere izobražujemo.

·       Število vpisanih dijakov.

·       Število zaposlenih.

·       Značilnosti posameznih izobraževalnih programov.

·       Urniki.

·       Pravilnik o ocenjevanju znanja.

·       Načrti ocenjevanja.

·       Pravilnik o šolskem redu.

·       Šolska pravila.

·       Učbeniki in učbeniški sklad.

·       Šolski sklad.

·       Nadstandardne dejavnosti.

·       Razredniki.

·       Razpored govorilnih ur.

·       Kontaktni podatki zaposlenih.

·       Preverjanje verodostojnosti izdanih spričeval.

·       Vpisni pogoji.

·       Vpisni pogoji za izobraževanje odraslih in cenik izobraževanja odraslih.