I. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa

ŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA

Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Tel. 07/ 49 06 400

Fax. 07/ 49 27 001

Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Matična številka: 5083982000

Davčna številka: SI36867578

Št. TRR: 0110-0603-0698-680

Internetni naslov: http://www.sc-krsko.si

Odgovorna oseba:

Jože Pavlovič, prof.

Datum prve objave kataloga:

01.12.2008

Datum zadnje spremembe:

5.1.2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.sc-krsko.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika v tajništvu šole

 

 

II. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:

a) Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Področje dela zavoda je določeno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ga je sprejela Vlada RS.

Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi opravlja naslednje dejavnosti:

-         srednje splošno izobraževanje

-         srednje strokovno izobraževanje

-         srednje poklicno izobraževanje

-         poklicno tehniško izobraževanje

-         nižje poklicno izobraževanje

-         izobraževanje odraslih

-         praktično delo dijakov in vajencev

-         dejavnost knjižnice

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot in programov za katere izobražujejo

SREDNJA ŠOLA KRŠKO

 

Deluje na lokaciji Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO

Ravnatelj: Jože Pavlovič, prof.

Tel. 07/ 49 06 401

 

Izobražuje naslednje programe:

-         tehniška gimnazija SI

-         elektrotehnik SSI

-         tehnik računalništva SSI

-         strojni tehnik SSI

-         elekrotehnik PTI

-         strojni tehnik  PTI

-         elektrikar SPI

-         oblikovalec kovin – orodjar SPI

-         strojni mehanik SPI (tudi v vajeniški obliki)

-         avtoserviser SPI

-         pomočnik v tehnoloških procesih NPI

SREDNJA ŠOLA SEVNICA

 

Deluje na lokaciji Savska cesta 2, 8290 SEVNICA

Ravnatelj: Matjaž Prestor, prof.

Tel. 07/ 81 60 530

 

Izobražuje za naslednje programe:

-         frizer SPI

-         mizar SPI

-         frizerski tehnik PTI

 

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Jože Pavlovič, prof. – direktor Šolskega centra Krško-Sevnica

 

Tel. 07/ 49 06 401

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov:

Jože Pavlovič, prof.

 

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov:

Tatjana Novak

 

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

Varovanje osebnih podatkov

Šola za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev in dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela zavoda obdeluje osebne podatke učencev in dijakov ter staršev oziroma skrbnikov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov.

Naša politika varovanja podatkov vsebuje:

·        uporabnike natančno seznanimo, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;

·        podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli druga oseba;

·        svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, da je v njih čim manj naslovov z napakami,

·        upoštevamo pravila evropske uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EUR-Lex - 32016R0679 – SL).

 

Podatki, ki jih imamo

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu oz. ob začetku novega šolskega leta v pisni obliki oz. nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja na nivoju organizacijskih enot zavoda (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje in drugo) zbiramo za čas šolanja in veljajo do pisne dopolnitve, preklica oz. umika. 

 

Kako uporabljamo zbrane podatke

Zbrane podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil, povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor zaradi izboljšanja kakovosti naših storitev.

 

Hranjenje zbranih podatkov

Zbrane (vaše) podatke bomo hranili le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

 

Pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših osebnih podatkov v skladu s politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo in osebne podatke v izjavah opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.

Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole: Šolski center Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško ali mail naslov šole: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

c) organigram organa

 

 

d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ministrstva

Zakoni

Povezave:

http://www.zakonodaja.si/

http://www.registerpredpisovslovenije.si/

http://www.uradni-list.si/

na področju šolstva:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mss.gov.si/

Sindikat za vzgojo in izobraževanje: http://www.sviz.si/

Republiški izpitni center: http://ric.si/

Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/

Center za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/

 

Opomba:

Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

Predpisu EU

Povezava http://europa.eu.int/

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

-         Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 (pdf)

-         Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 (pdf)

-         Letno poročilo za leto 2020 (pdf)

f) Seznam vrst uradnih postopkov

Uradni postopki, ki jih vodi organ

-         vpisni postopek novincev

-         postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja

-         postopki volitev

-         postopek izbire kandidata za zaposlitve

-         postopek napredovanja delavcev šole v plačne razrede in nazive

-         postopek izrekanja vzgojnih ukrepov

-         vpis dijakov iz drugih šol

-         obravnave dijakov v šolski svetovalni službi

-         odobritev statusa športnika, kulturnika,…

g) Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc

-         evidenca zaposlenih (pdf)

-         evidenca vpisanih dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-         matične knjige dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-         evidence izdanih dokumentov o končanem izobraževanju (ni prosto dostopna)

-         evidenca o preverjanju in ocenjevanju – redovalnica (ni prosto dostopna)

-         evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja v tujini, za nadaljevanje izobraževanja (ni prosto dostopna)

-         evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba (ni prosto dostopna)

-         evidenca o plačah (ni prosto dostopna)

-         evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja (ni prosto dostopna)

-         osebni listi dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)

-         evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka (ni prosto dostopna)

-         evidenca o izpitih kandidatov (ni prosto dostopna)

-         evidenca o uporabnikih storitev šolske knjižnice (ni prosto dostopna)

h) seznam drugih informativnih zbirk podatkov

Seznam zbirk

-         program KPIS

i) najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

-         publikacija šole (šolski koledar, šolska pravila, čas trajanja pouka) (pdf)

-         predmetniki (dostopni na povezavi pri programih na posameznih šolah)

-         zloženke o predstavitvi poklicev (pdf)

-         seznam govorilnih ur po telefonu (pdf)

-         seznam razrednikov

-         cenik izobraževanja odraslih za tekoče leto (pdf)

III. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Neposreden dostop:

-         osebni dostop

-         po elektronski pošti

 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na spletnem naslovu http://www.sc-krsko.si/

 

Dostop je omogočen na podlagi:

-         ustne zahteve

-         preko telefona

-         po elektronski pošti

 

Neposreden osebni dostop je prilagojen tudi za ljudi s posebnimi potrebami.

 

Prosilcu se za posredovanje informacij javnega značaja zaračunava stroške skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/2005).

IV. Seznam najpogosteje zahtevnih informacij javnega značaja

 

-         programi in poklici, ki jih izobražujemo

-         število vpisanih dijakov

-         število začetnih letnikov

-         število zaključnih letnikov

-         šolski koledar

-         razpored ur pouka

-         razredniki

-         preverjanje verodostojnosti izdanih spričeval

-         govorilne ure

-         število zaposlenih