Sofinanciranje

Zavod Republike  Slovenije za šolstvo (sofinanciranje mednarodne dejavnosti v VIZ 2012)

Občina Krško

AVTOLINE KRŠKO TRGOVINA IN SERVIS D.O.O.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE OBMOČNA ZBORNICA POSAVJE KRŠKO

 

Sodelujoči:

GEN Krško

Fakulteta za energetiko

Petrol d.d.

Partner iz tujine:

Tehnička škola Sisak, R Hrvatska

Zunanji svetovalec dr. Viktor Simončič, svetovalec za okoljska vprašanja v mednarodnem prostoru.


Izvajalci:

Jože Požun, Franc Novak, Alojz Milar, Ivan Perko, Romanca Vene, ivanka Rupret, Svetlana Novak, Danijel Prša, Franci Uduč, Nataša Rostohar, Erna Župan,Valter Knapič, Katja Komar, Jože Pavlovič,  Lidija Pirc Stručić, Marjana Plavljanić, Sašo Vaš, Igor Poček, Alenka ŽurajBalog

 

DOSEŽENI REZULTATI GLEDE NA ZASTAVLJENE CILJE

Doseženi kvalitativni rezultati so možnost in prakticiranje izkustvenega  učenja na strokovni ekskurziji v Svetu energije; razvijanje kritičnega mišljena na osnovi spoznanj, ki so pridobljena na predavanjih in delavnicah, timsko delo posameznih tem, raziskovanje s pomočjo različnih virov.

Spoznali smo tudi velik gospodarski subjekt Petrol in del njihove razvojne vizije z določenim zaposlitvenim potencialom (vzgled je predavatelj, naš nekdanji dijak, po študiju pa pomemben član razvojnega tima).

Ob obisku  partnerske šole smo spoznali zgodovinsko pomembne dele mesta ter običaje in kulturo; ravno tako smo posebnosti našega okolja predstavili gostom pri nas, posebej pa so tu pomembni osebni prijateljski stiki dijakov in učiteljev.

Dijake, učitelje, starše in ostale udeležence smo vzpodbudili k  razmišljanju o aktivnem staranju in medgeneracijski solidarnosti.

 

BISTVENE AKTIVNOSTI S KATERIMI SO REZULTATI DOSEŽENI

Predavanje Koncept vključevanja električnih avtomobilov v energetski sistem.

Petrol

Delavnice v Svetu energije v GEN-u Krško, ogled električnega avtomobila in poskusna vožnja. Sprejem gostujočih dijakov in učiteljev in aktivno sodelovanje pri  športnem tekmovanju, predstavitvi lokalnih , zgodovinskih in kulturnih značilnosti – Čateške toplice, Posavski muzej, Svet energije. Obisk partnerske šole v Sisku, spoznavanje kraja skozi mestni muzej, voden ogled mesta, šolsko prireditev in druženje.

Predstavitev projekta »Dizaniranje solarnih automobila« , ki ga izvaja Tehnička škola Sisak in še 4 partnerske šole na Hrvaškem, financira EU.

Sodelovanje na okrogli mizi, izdelava seminarskih nalog, izkustveno učenje v svetu energije, vodenje gostujočih dijakov.

Anketiranje starejših občanov in seznanitev s projektom.

Povzetek projekta

V šolskem letu 2011/12 smo začeli z izmenjavo izkušenj s Tehničkom Školom Sisak  o povezovanju  šol, gospodarstva in lokalne skupnosti z namenom zagotoviti trajnostni razvoj. Izmenjava izkušenj je potekala med dijaki, njihovimi starši, učitelji, gospodarstveniki, politiki in ostalimi udeleženci (širše in ožje okolje).

S sodelovanjem nadaljujemo tudi v bodoče, kljub zaključku v tekočem šolskem letu.

Osrednja tema letošnjega načrtovanega projekta je bila ELEKTRIČNI AVTOMOBIL. Našim dijakom, njihovim staršem, učiteljem in ostalim zainteresiranim smo se trudili omogočiti  spoznati  tovrstno novo tehnologijo v avtomobilski industriji in koncept uvajanja električnih avtomobilov v energetski sistem.  Namen je bil poiskati odgovore na mnoga vprašanja, ki se pojavljajo pri uvajanju te tehnologije: od ekoloških vprašanj, do novih možnosti zaposlitve oz. kompetenc, ki jih moramo pridobiti za aktivno sodelovanje v proizvodnji avtomobilov, servisiranju, omogočanju napajanja z električno energijo, morebitno dodatno proizvodnjo električne energije.

Udejanjili smo željo, da so v  projektno delo in izkustveno učenje vključeni tako dijaki SPI- (elektrikarji, avtoserviserji) in SSI-programov (elektrotehniki in strojni tehniki).

Dijaki so dopolnili projekt s raziskovanjem zgodovine avtomobilizma.

V projektu smo prišli do spoznanja, da je zaradi ekološko in cenovno vprašljive proizvodnje električnih baterij v avtomobilski industriji razvoj še vedno bolj usmerjen v izdelavo avtomobilov z manjšo porabo fosilnih goriv.

Glede na indikatorje ocene uspešnosti je bila izvedba uspešna, saj smo dosegli več kot 75 % točk.

Marjana Plavljanić

 

IMG 1122

V petek, 16. 11. 2012, in  soboto, 17. 11. 2012,  nas je obiskalo 30 dijakov in 16 učiteljev naše partnerske šole iz Siska v okviru letošnjega projekta – električni avtomobil.